Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Strona kmdp.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Właścicielem strony internetowej kmdp.eu jest Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 15/16.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kmdp.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania
  i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do ze strony internetowej kmdp.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Strona kmdp.eu prowadzona jest w celach informacyjnych, a w szczególności informuje o usługach świadczonych przez właściciela strony internetowej.

Własność Intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kmdp.eu korzystają z ochrony prawnej i są własnością kmdp.eu. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi strony, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony kmdp.eu, bez jego zgody.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela strony, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kmdp.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właścicielowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Tryb Postępowania Reklamacyjnego

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kmdp.eu

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Właściciel strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)
  w urządzeniu końcowym.

 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony – Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 15/16. W sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem sekretariat@kmdp.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 2. Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. Na podstawie art. 6 pkt 1a RODO tj.: Państwa zgody w celu prowadzenia rekrutacji

  2. Na podstawie art. 6 pkt 1b RODO tj.: na Państwa żądanie oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 pkt 1a RODO) w celu prowadzenia korespondencji z Państwem

  3. Na podstawie art. 6 pkt 1b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu realizacji umów zawartych z Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

  4. Na podstawie art. 6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z zatrudnienia, a określonego w kodeksie pracy, a w szczególności w art. 22 i art. 94

  5. Na podstawie art. 6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Państwa dane dotyczące rekrutacji przechowywać będziemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu pozyskania danych.

 5. Państwa dane niezbędne do prowadzenia korespondencji będziemy przechowywać przez okres 1 roku po zakończeniu korespondencji.

 6. Państwa dane dotyczące zatrudnienia przechowywać będziemy przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

 7. Państwa dane dotyczące zawartych umów będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

 8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

 9. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy transportowe.

 10. Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

 11. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Podanie danych w relacjach z Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma charakter dobrowolny. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych może skutkować odnośnie do sytuacji:

  1. brakiem możliwości realizacji umowy,

  2. brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

 2. W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.