Spółka komandytowo-akcyjna alternatywą dla funduszu?

Praktyczne aspekty dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

Bazując na jeszcze nielicznych wyrokach sądów administracyjnych akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może odroczyć opodatkowanie przypadającego na niego dochodu z tej spółki do momentu jego faktycznego otrzymania (tj. wypłaty).

Szczegółowe informacje

Popularność wykorzystywania funduszy do optymalizacji podatkowych wydaje się cały czas rosnąć. Biorąc pod uwagę, iż fundusze są przedmiotowo zwolnione z podatku dochodowego (podatek dochodowy występuje dopiero na moment „wyjścia” z funduszu) nie ma w tym nic dziwnego.

Na całokształt efektywności działalności przy wykorzystaniu funduszu wpływają również poza podatkowe aspekty tejże działalności, jak np. opłaty za zarządzanie funduszem czy też ograniczenia inwestycyjne (tzn. możliwość lokowania środków przez fundusz wyłącznie w określone instrumenty czy też limity inwestycyjne dotyczące koncentracji inwestycji w jeden instrument).

Podstawową zaletą funduszu jest przede wszystkim odroczenie terminu zapłaty podatku do momentu wyjścia z funduszu (kolejną kwestią jest optymalizacja opodatkowania dochodów z tytuły uczestnictwa w funduszu – również przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych).

W przypadku zatem, gdy podatnik decyduje się na wdrożenie struktury z udziałem funduszu w celu odroczenia terminu płatności podatku należałoby wziąć pod uwagę strukturę alternatywną – tzn. spółkę komandytowo-akcyjną. Problemem w tym zakresie pozostaje jednak niejasne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania dochodu akcjonariusza takiej spółki, tzn. czy dochód ten powinien być opodatkowany miesięcznie powodując konieczność zapłaty zaliczek na podatek dochodowy już w trakcie roku czy też dopiero na moment faktycznego otrzymania dywidendy przez akcjonariusza takiej spółki.

Mimo zróżnicowanego podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych do zagadnienia opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy wskazać pozytywne w tej kwestii stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 4 grudnia 2009 (II FSK 1097/08) w odniesieniu do akcjonariusza będącego osobą prawną jak również stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2009 r. (I SA/Wr 1064/09) w odniesieniu do akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Jeżeli zatem podatnik będący akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uzyskałby przed wdrożeniem struktury pozytywną interpretację prawa podatkowego potwierdzającą możliwość traktowania przez akcjonariusza dochodów ze spółki komandytowo-akcyjnej jako dywidendy, to dochód tego akcjonariusza podlegałby opodatkowaniu dopiero na momentu jego faktycznej wypłaty (spółka mogłaby „reinwestować podatek” na cele działalności gospodarczej). Na takiej płaszczyźnie spółka komandytowo-akcyjna spełniałaby ten sam cel co dedykowany do tego fundusz przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat z tytuły jego zarządzania oraz ograniczeń inwestycyjnych.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi informacjami w powyższym zakresie prosimy o kontakt z Szymonem Kołeckim (skolecki@kmdp.eu; +48 604-496-308).

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy